Công văn số 219/VP-UBQGTKCN của Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố,thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN PHÒNG

Hà Nội, ngày 24 tháng  4 năm 2018

Số: 219 /VP-UBQGTKCN

V/v cấp cờ hiệu, biển hiệu ưu tiên cho các phương tiện làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

                Kính gửi:

 

– Văn phòng Chính phủ;

– Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các bộ: Quốc phòng, Công an,  

  Ngoại giao, GTVT,  NN&PTNT, TN&MT, Y tế, Nội vụ,

  Công thương,  KH&CN, TT&Truyền thông, GD&ĐT,

  Tài chính, , LĐ-TB&XH, Xây dựng, Tư pháp, VHTT &DL,

   KH&ĐT;

– Ban chỉ huy PCTT-TKCN 63 tỉnh, thành phố;

– Đài Tiếng nói Việt Nam;

– Đài Truyền hình Việt Nam.

Thực hiện Quy định số 55/QyĐ-UBQGTKCN  ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về quản lý, phát hành và cấp cờ hiệu, biển hiệu ưu tiên đối với phương tiện làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn  tiến hành cấp cờ hiệu, biển hiệu cho các phương tiện theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương từ ngày 02 đến 15/5/2018, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để nhận. (Chi tiết liên hệ: Phòng Phòng chống thiên tai; SĐT: 024.373.42690, DĐ: 098.157.0026 “Đ/c Đỗ Huy Phương”).

* Đặc biệt lưu ý: Chỉ sử dụng cờ hiệu, biển hiệu ưu tiên khi trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ theo đúng quy định, không tùy tiện sử dụng sai mục đích./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Đ/c Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Đ/c Phó Chủ tịch TT Phạm Ngọc Minh (để b/c);

– Các đơn vị chuyên trách, kiêm nghiệm thuộc các Bộ:Quốc phòng, Công an, Công thương, GTVT, Y tế;

– Lưu: VT, VP; P130.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *