Cục Cứu hộ – Cứu nạn/BTTM thực hiện tốt công tác tham mưu trong nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Cục Cứu hộ Cứu nạn trực thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam là cơ quan tác chiến đầu ngành tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, Cục thực hiện chức năng là Văn phòng thường trực của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, tham mưu cho Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và giúp Chính phủ chỉ đạo điều hành các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

          Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Cục thường xuyên quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, QUTƯ, BQP, BTTM; trên cơ sở đó, đẩy mạnh kiện toàn cơ cấu tổ chức, xây dựng Đảng bộ Cục trong sạch, vững mạnh (TS,VM), Cục vững mạnh toàn diện (VMTD), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hằng năm, Cục đã chủ động nắm vững tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, tham mưu giúp UBQG TKCN, Thủ trưởng BQP ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về TKCN; chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị toàn quân huy động, điều phối lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời, hiệu quả đối với các tình huống thiên tai, sự cố xảy ra. Công tác quản lý, chỉ đạo về xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập và hướng dẫn nghiệp vụ đối với các đơn vị làm nhiệm vụ chuyên trách, kiêm nhiệm và lực lượng phổ thông toàn quân có nhiều chuyển biến và đạt kết quả quan trọng. Việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực TKCN từng bước được mở rộng, đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

          Năm 2018, Cục đã chủ động tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng, các chỉ thị, công điện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, BQP, BTTM. Duy trì nghiêm chế độ ứng trực 24/24 giờ tại các cấp; chỉ đạo triển khai, ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống. Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất giúp Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ thiên tai, tai nạn, sự cố và TKCN được Chính phủ, chính quyền và nhân dân đánh giá cao, góp phần tô thắm thêm truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Tính từ ngày 15/12/2017 đến ngày 30/11/2018, Cục đã tham mưu ban hành 75 Công điện, tham mưu chỉ đạo các đơn vị toàn quân điều động 273.930 lượt người (Bộ đội 95.997, DQTV 177.933) và 5.774 lượt phương tiện, tham gia ứng phó hiệu quả 1.927 vụ việc cứu được 4.520 người và 219 phương tiện; trong đó cứu nạn được 36 vụ, cứu được 149 người và 08 phương tiện (nước ngoài). Kêu gọi, hướng dẫn 3.357.091 người/740.333 phương tiện hoạt động trên biển biết hướng đi của bão để chủ động phòng tránh; di dời được 135.158 hộ/681.265 người đến nơi an toàn.

          Năm 2018, các vụ thiên tai, tai nạn, sự cố giảm so với cùng kỳ năm trước 270 vụ = 10.32%. số người chết giảm 393 người = 40,26%, mất tích giảm 19 người = 07,08%; bị thương giảm 432 người = 34,69%. Những kết quả đó đã góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước, của các tổ chức và nhân dân. Qua đó, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận phòng, chống thiên tai, khắc phục sự cố và TKCN.

Năm 2019, trước tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu cùng những nguy cơ tiềm ẩn về sự cố trong quá trình CNH,HĐH đất nước đặt ra cho công tác CH-CN những yêu cầu mới đa dạng, phức tạp và nặng nề hơn. Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác; trong đó, chú trọng thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

1. Tập trung nâng cao năng lực làm tham mưu về công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đây là một chức năng cơ bản của Cục, nhằm giúp cho UBQG TKCN, QUTƯ, BQP, BTTM đề ra các quyết sách, chủ trương phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng và toàn dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ ứng phó thiên tai, sự cố và TKCN trong mọi tình huống. Để nâng cao năng lực tham mưu, Đảng ủy, chỉ huy Cục xác định, một mặt, tiếp tục quán triệt, nắm vững các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của QUTƯ, BQP, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Mặt khác, Cục đẩy mạnh việc bồi dưỡng, trau dồi kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, khả năng nắm bắt tình hình và nghiên cứu, dự báo cho đội ngũ cán bộ các cấp, bảo đảm tham mưu đúng, trúng, kịp thời trên từng mặt công tác được giao.

          Trong điều kiện hiện nay, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cùng với việc tham mưu cho UBQG TKCN và BQP chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và đơn vị điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án ứng phó trên từng khu vực; kiện toàn tổ chức biên chế ngành CH-CN toàn quân, Cục tập trung nghiên cứu, tham mưu về xây dựng các kế hoạch dài hạn, trung hạn trên lĩnh vực TKCN; Duy trì nghiêm chế độ ứng trực, nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị xây dựng Kế hoạch ứng phó với 12 tình huống sự cố, thiên tai và TKCN theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức tốt việc huấn luyện, luyện tập, diễn tập theo phương án; hoàn chỉnh Kế hoạch Quốc gia Ứng phó sự cố tràn dầu. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị rà soát, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Kế hoạch Phòng chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập; Phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão. Kiểm tra công tác PCTT-TKCN một số đơn vị. Kiểm tra một số kho chiến lược và nhà máy sản xuất vật liệu nổ, các kho xăng dầu, chung cư, các dự án xây dựng nhà cao tầng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý và các đơn vị Công binh kiêm nhiệm ứng cứu sập đổ công trình. Kiểm tra Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của 6 tỉnh (Thanh Hóa, Nam Định, Bình Định, Phú Yên, Cà Mau, Bạc Liêu…

2. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CH-CN trên các địa bàn. Xuất phát từ đặc điểm, tính chất của hoạt động CH-CN vừa nguy hiểm, phức tạp, vừa đòi hỏi tính cẩn trọng và kỹ thuật cao, có thể diễn ra ở nhiều địa bàn, với nhiều lực lượng tham gia; do đó, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ này đóng vai trò rất quan trọng. Trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định 172/QĐ-TTg, ngày 16-11-2007 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020”, Cục chủ động rà soát, kiểm tra, đánh giá thực trạng của từng đơn vị về ứng phó thiên tai, sự cố và TKCN trên từng địa bàn, nhất là ở các địa bàn trọng điểm. Qua đó, có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án CH-CN; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và giúp các địa phương chỉ đạo, điều hành, vận hành cơ chế linh hoạt khi có tình huống thiên tai, thảm họa xảy ra. Trong đó, việc chỉ đạo xây dựng các kế hoạch, phương án của các cơ quan, đơn vị bảo đảm thống nhất theo phương châm “4 tại chỗ”, phù hợp với đặc điểm địa bàn và điều kiện của đơn vị, địa phương. Đối với công tác huấn luyện, diễn tập về ứng phó thiên tai, sự cố và TKCN, Cục chỉ đạo các đơn vị đổi mới ở từng khâu, từng công đoạn; thực hiện vừa làm, vừa học hỏi, rút kinh nghiệm, bảo đảm độ vững chắc về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Riêng đối với lực lượng chuyên trách, cần tập trung huấn luyện theo hướng cơ bản, chuyên sâu; nâng cao trình độ chỉ huy, phối hợp hiệp đồng; biết sử dụng thành thạo các trang bị, phương tiện chuyên dụng trong các tình huống phức tạp, làm nòng cốt trong CH-CN.

Bên cạnh đó, Cục tích cực chỉ đạo các đơn vị nâng cao chất lượng công tác chuyên môn; duy trì nghiêm chế độ trực các cấp để theo dõi, nắm vững thông tin về dự báo, cảnh báo. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt các quy định, quy chế trong quan hệ hợp tác với các nước để giao lưu, học hỏi, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong hoạt động TKCN trên biển, ứng cứu sập đổ công trình, ứng phó sự cố tràn dầu và cứu trợ thảm họa y tế, bảo đảm đúng với quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật Việt Nam và phù hợp với luật pháp quốc tế.

3. Đẩy mạnh xây dựng cơ quan Cục vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Là cơ quan đầu ngành toàn quân về CH-CN, bên cạnh việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Cục triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, nhằm xây dựng Đảng bộ TS,VM, cơ quan VMTD, coi đó là nhân tố quan trọng, quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ của Đơn vị. Hằng năm, Cục chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức biên chế cơ qua; chủ động xây dựng và ban hành chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận; quy chế làm việc, điều hành của cơ quan. Đồng thời, tăng cường giáo dục chính trị – tư tưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, trên cơ sở tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị 917/1999/CT-QP của Bộ trưởng BQP về xây dựng đơn vị VMTD, Cục đẩy mạnh xây dựng Đơn vị vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong đó, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Cục phấn đấu hằng năm, có 100% tổ chức đảng đạt TS,VM, 97% trở lên đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đi đôi với nâng cao bản lĩnh chính trị, Cục tích cực bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ; kết hợp chặt chẽ giữa cử đi đào tạo cơ bản ở các nhà trường (trong và ngoài Quân đội) với tăng cường bồi dưỡng tại chỗ thông qua hoạt động thực tiễn, nhằm không ngừng nâng cao năng lực làm tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Cục đẩy mạnh xây dựng cơ quan chính quy, mẫu mực; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính quân sự, trọng tâm là đổi mới tác phong và phương pháp công tác chính quy, khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tiến trình hội nhập quốc tế. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Cục chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; phát huy dân chủ ở cơ sở và sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ các cấp; đồng thời, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo chuyển biến mới, vững chắc để Cục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”, xứng đáng là cơ quan đầu ngành toàn quân về CH-CN.

           

         

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *