Hội nghị Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định của Chính phủ về tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Cập nhật lần cuối: 15 Tháng Mười, 2022

Sáng ngày 10/6/2016, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định của Chính phủ về tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Hà Nội.

Đ/c Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa – Phó trưởng ban thường trực Ban soạn thảo – Cục trưởng Cục Cứu hộ – Cứu nạn – Ủy viên thường trực

– Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Đồng chí Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa – Phó trưởng ban thường trực Ban soạn thảo – Cục trưởng Cục Cứu hộ – Cứu nạn – Ủy viên thường trực – Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đầy đủ các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập, cơ quan thường trực xây dựng Nghị định.

Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định của Chính phủ về tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do đồng chí Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam – Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn làm Trưởng ban. Đồng chí Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa –  Cục trưởng Cục Cứu hộ – Cứu nạn – Ủy viên thường trực – Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn làm Phó ban. Thành viên gồm: các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Hội nghị nhằm xác định trách nhiệm và nhiệm vụ của các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Cơ quan thường trực triển khai xây dựng Nghị định theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12; Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tại Hội nghị đồng chí Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa – Phó trưởng ban thường trực Ban soạn thảo đã công bố các quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Quy chế hoạt động của Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Kế hoạch soạn thảo Nghị định… và quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp thực hiện và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Cơ quan thường trực.

Hội nghị cũng đã thảo luận dự thảo đề cương Nghị định Chính phủ về Tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Toàn cảnh hội nghị

Trong Dự thảo đề cương đã đưa ra Nghị định này quy định về tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ Trung ương đến địa phương, bao gồm: vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Hệ thống tổ chức ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ Trung ương đến địa phương; Trách nhiệm của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành, địa phương trong chỉ đạo, chỉ huy, phối hợp ứng phó một số tình huống cơ bản; giáo dục, huấn luyện, diễn tập ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chế độ, chính sách đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; nguồn ngân sách, nhiệm vụ chi ngân sách, trang thiết bị, phương tiện bảo đảm cho ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.