Nhiệm vụ, quyền hạn của BCĐ là nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong công tác PCTT, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về PCTT… Cùng với đó, giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành về PCTT.

Kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai giúp nhân dân huyện Kbang dựng lại nhà cửa sau bão.
Ảnh minh họa: TTXVN 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của BCĐ, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của BCĐ; sử dụng các cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc để thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực BCĐ. Kinh phí hoạt động hằng năm của BCĐ do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các khoản hỗ trợ, viện trợ trực tiếp cho BCĐ, các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

TTXVN