QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TÌM KIẾM VÀ CỨU NẠN HÀNG HẢI NĂM 1979 (CÔNG ƯỚC SAR 79)
06/11/2022
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TÌM KIẾM VÀ CỨU NẠN HÀNG HẢI NĂM 1979 (CÔNG ƯỚC SAR 79)
Số/ký hiệu 06/2009/QĐ-TTg
Ngày ban hành 15/01/2009
Ngày có hiệu lực 01/03/2009
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải
Thay thế văn bản