Nghị định chi tiết một số điều của pháp lệnh phòng chống lụt bão đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24/08/2000
06/11/2022
Trích yếu Nghị định chi tiết một số điều của pháp lệnh phòng chống lụt bão đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24/08/2000
Số/ký hiệu 08/2006/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/01/2006
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phan Văn Khải
Thay thế văn bản