Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam
06/11/2022
Trích yếu Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam
Số/ký hiệu 19/2008/QH12
Ngày ban hành 03/06/2008
Ngày có hiệu lực 01/07/2008
Ngày hết hiệu lực
Người ký Chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng
Thay thế văn bản