Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục các nhiệm vụ thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (Công ước SAR 79) theo Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 giai đoạn 2019 – 2025
06/11/2022
Trích yếu Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục các nhiệm vụ thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (Công ước SAR 79) theo Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 giai đoạn 2019 – 2025
Số/ký hiệu 506/QĐ-TTg
Ngày ban hành 05/04/2019
Ngày có hiệu lực 05/04/2019
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng
Thay thế văn bản