Công ước về an toàn sinh mạng con người trên biển SOLAS 74
05/11/2022
Trích yếu Công ước về an toàn sinh mạng con người trên biển SOLAS 74
Số/ký hiệu
Ngày ban hành 11/01/1974
Ngày có hiệu lực 05/01/1982
Ngày hết hiệu lực
Người ký
Thay thế văn bản