Các đơn vị, địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão số 3