Chủ động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố, thảm họa tại miền Trung