Chủ động ứng phó sự cố thiên tai và TKCN – Một năm nhìn lại