Chuyển lương khô của Bộ Quốc phòng hỗ trợ đến người dân vùng lũ