Công điện của Bộ Quốc phòng về khắc phục hậu quả do bão