Diễn tập liên hợp cứu trợ thảm họa, dịch bệnh khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc