Giờ thứ 25 – Xuyên qua tâm bão – Chạy đua với thời gian