Hải quân dùng xe lội nước di dân khỏi vùng ngập lụt