Khai mạc Hội thi Cứu hộ cứu nạn toàn quân năm 2022