LLVT Bình Định tiếp tục giúp dân nhanh chóng ổn định cuộc sống sau bão