LLVT Quân khu 2 giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai