LLVT Quân khu 4: Nỗ lực giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ