LLVT Quân khu 4 tích cực giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ