Phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia