Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng thủ dân sự