Ra mắt Trung tâm quốc gia Điều hành tìm kiếm cứu nạn 17/3/2017