Rơi nước mắt trong giây phút cứu được toàn bộ người trên tàu Vietship 01