Sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai