Thiên tai gây thiệt hại lớn cho Việt Nam trong 20 năm qua