Triển khai công tác chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn năm 2020