Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372) thả hàng tiếp tế bằng đường không cho công nhân Thủy điện Rào Trăng 3