Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN hợp tác và chủ động