Vùng 4 Hải quân tập trung giúp dân khắc phục hậu quả bão số 12