Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Khánh Hòa di dời hơn 340 hộ dân đến nơi an toàn 18:24 | 29/11/2020

QĐND Online – Trong hai ngày 28 và 29-11, tại tỉnh Khánh Hòa liên tục có mưa lớn, mực nước tại nhiều sông suối ở miền núi dâng cao, gây chia cắt các tuyến đường, sạt lở núi… Lượng mưa trong 2 ngày qua phổ biến 100-200mm/đợt. 19 hồ chứa trong tỉnh Khánh Hòa đã […]

Báo cáo ngày 29/11/2020 (Tính đến 17h00 ngày 29/11/2020) 17:47 | 29/11/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 597/BC-VP Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2020 BÁO CÁO Tình hình ngày 29/11/2020 (Tính đến 17h00 ngày 29/11/2020) 1. […]

Báo cáo ngày 28/11/2020 (Tính đến 17h00 ngày 28/11/2020) 17:57 | 29/11/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 596 /BC-VP Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2020 BÁO CÁO Tình hình ngày 28/11/2020 (Tính đến 17h00 ngày 28/11/2020) […]

Báo cáo ngày 27/11/2020 (Tính đến 17h00 ngày 27/11/2020) 17:55 | 29/11/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 595/BC-VP Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020 BÁO CÁO Tình hình ngày 27/11/2020 (Tính đến 17h00 ngày 27/11/2020) 1. […]

Báo cáo ngày 26/11/2020 (Tính đến 17h00 ngày 26/11/2020) 17:01 | 26/11/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 594/BC-VP Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2020 BÁO CÁO Tình hình ngày 26/11/2020 (Tính đến 17h00 ngày 26/11/2020) 1. […]

Báo cáo ngày 25/11/2020 (Tính đến 17h00 ngày 25/11/2020) 18:41 | 25/11/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 591/BC-VP Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020 BÁO CÁO Tình hình ngày 25/11/2020 (Tính đến 17h00 ngày 25/11/2020) 1. […]

Báo cáo ngày 24/11/2020 (Tính đến 17h00 ngày 24/11/2020) 17:20 | 24/11/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 584/BC-VP Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2020 BÁO CÁO Tình hình ngày 24/11/2020 (Tính đến 17h00 ngày 24/11/2020) 1. […]

Báo cáo ngày 23/11/2020 (Tính đến 17h00 ngày 23/11/2020) 17:32 | 23/11/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 583 /BC-VP Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2020 BÁO CÁO Tình hình ngày 23/11/2020 (Tính đến 17h00 ngày 23/11/2020) […]

Báo cáo ngày 22/11/2020 (Tính đến 17h00 ngày 22/11/2020) 17:05 | 22/11/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 582/BC-VP Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2020 BÁO CÁO Tình hình ngày 22/11/2020 (Tính đến 17h00 ngày 22/11/2020) 1. […]

Báo cáo ngày 21/11/2020 (Tính đến 17h00 ngày 21/11/2020) 17:45 | 22/11/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 581/BC-VP Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2020 BÁO CÁO Tình hình ngày 21/11/2020 (Tính đến 17h00 ngày 21/11/2020) 1. […]