Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 20/01/2020 (Tính đến 16h00 ngày 20/01/2020) 02:31 | 21/01/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 45/BC-VP Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 20/01/2020 (Tính đến 16h00 ngày 20/01/2020) […]

Báo cáo ngày 19/01/2020 (Tính đến 16h00 ngày 19/01/2020) 18:54 | 19/01/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 43/BC-VP Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 19/01/2020 (Tính đến 16h00 ngày […]

Báo cáo ngày 18/01/2020 (Tính đến 16h00 ngày 18/01/2020) 18:32 | 19/01/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 42/BC-VP Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2020  BÁO CÁO Tình hình ngày 18/01/2020 (Tính đến 16h00 ngày 18/01/2020) […]

Báo cáo ngày 17/01/2020 (Tính đến 16h00 ngày 17/01/2020) 02:12 | 17/01/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 41/BC-VP Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 17/01/2020 (Tính đến 16h00 ngày 17/01/2020) […]

Báo cáo ngày 16/01/2020 (Tính đến 16h00 ngày 16/01/2020) 02:02 | 17/01/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 39/BC-VP Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 16/01/2020 (Tính đến 16h00 ngày 16/01/2020) […]

Báo cáo ngày 15/01/2020 (Tính đến 16h30 ngày 15/01/2020) 17:22 | 15/01/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 37/BC-VP Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 15/01/2020 (Tính đến 16h30 ngày […]

Triển khai công tác chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn năm 2020 17:46 | 15/01/2020

Sáng nay, Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, […]

Không để bị động với công tác ứng phó sự cố, thiên tai 17:48 | 15/01/2020

(Chinhphu.vn) – Đây là mệnh lệnh của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Ủy ban) với công tác ứng phó sự cố, thiên tai tại Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn năm […]

Báo cáo ngày 14/01/2020 (Tính đến 16h30 ngày 14/01/2020) 23:14 | 14/01/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 32 /BC-VP Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 14/01/2020 (Tính đến 16h30 ngày […]

Hơn 5.000 người được ứng cứu trong các sự cố 23:34 | 14/01/2020

(Chinhphu.vn) – Sáng 15/1, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Ủy ban) đã chủ trì Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn (TKCN) 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm […]