Báo cáo ngày 01/02/2022 (Tính đến 17h30 ngày 01/02/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 77 /BC-VP Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 01/02/2022

(Tính đến 17h30 ngày 01/02/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 01/02)

– Tình hình dịch trên thế giới: 224 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 378.871.251; tử vong 5.692.329; điều trị khỏi 299.136.384;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 2.275.727; điều trị khỏi 2.022.450; tử vong 37.777; đang điều trị 215.500.

2. Hỏa hoạn

06h00 ngày 01/02, tại bến neo đậu xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra cháy 07 bè mảng, nguyên nhân do thắp hương. Biên phòng Thanh Hóa điều 10 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 07h00 cùng ngày.

– 06h45 ngày 01/02, tại xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, xảy ra cháy 01 nhà dân làm chết 02 người (Lê Văn Thái SN 1972, Lê Thị Nhung SN 1974), nguyên nhân do nổ bình ga. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy và khắc phục hậu quả lúc 07h30 cùng ngày.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu