Báo cáo ngày 03/02/2020 (Tính đến 16h00 ngày 03/02/2020)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 60/BC-VP Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình ngày 03/02/2020

(Tính đến 16h00 ngày 03/02/2020)

– Trong ngày (03/02), không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời rét, vùng núi phía Bắc có rét đậm; từ đêm nay ở Bắc Trung Bộ có mưa, vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông gió chuyển hướng đông bắc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

– Trên địa bàn cả nước không xảy ra vụ việc về hỏa hoạn, thiên tai, tai nạn, sự cố phải xử lý. Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn, thực hiện đúng quy định về chế độ báo cáo.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. D09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Hữu Hùng