Báo cáo ngày 03/02/2022 (Tính đến 17h30 ngày 03/02/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 79 /BC-VP

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 03/02/2022

(Tính đến 17h30 ngày 03/02/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 03/02)

– Tình hình dịch trên thế giới: 224 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 385.488.165; tử vong 5.719.352; điều trị khỏi 305.542.801;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 2.295.494; điều trị khỏi 2.068.853; tử vong 37.777; đang điều trị 188.864.

2. Hỏa hoạn

– 16h30 ngày 02/02, tại thôn Tân Lập, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra cháy 300m2 xưởng gỗ, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 42 người (Bộ đội 12, Dân quân 30) phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt dám cháy lúc 17h45 cùng ngày.

– 23h00 ngày 02/02, tại xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước ,tỉnh Bình Định, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 00h50 ngày 03/02.

– 09h20 ngày 03/02, tại phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, Tp.Hải Dương, tỉnh Hải Dương, xảy ra cháy xưởng May của Công ty may thời trang Ngọc Thụy, nguyên nhân do đốt vàng mã. Ban CHQS quận Dương Kinh điều động 05 CBCS, 10 Dân quân phối hợp với 01 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 10h05 cùng ngày.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong