Báo cáo ngày 03/3/2022 (Tính đến 17h30 ngày 03/3/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 123/BC-VP

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 03/3/2022

(Tính đến 17h30 ngày 03/3/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 03/3)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 440.648.082; tử vong 5.993.066; điều trị khỏi 373.144.300.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 3.709.481; điều trị khỏi 2.516.785; tử vong 40.452; đang điều trị 1.152.244.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– Tàu cá BTh 97497 TS/11 LĐ, bị hỏng máy, thả trôi (tiếp theo Báo cáo số: 103/BC-VP ngày 20/02): Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, tàu KN 417/Hải quân kết thúc nhiệm vụ tại đảo Sinh Tồn về Cam Ranh kết hợp lai kéo tàu cá BTh 97497TS/11 LĐ về bờ. Lúc 10h40 ngày 03/3, tàu KN 417 lai kéo tàu cá trên về Cam Ranh, dự kiến 08h00 ngày 06/3 sẽ cập bờ.

– Tàu cá KH 94607TS/09LĐ bị hỏng máy, thả trôi (tiếp theo Báo cáo số: 120/BC-VP ngày 02/3): Lúc 06h50 ngày 03/3, tàu cá KH 94607 TS đã khắc phục được sự cố máy và chạy về đảo Phú Quý, đến 14h50 cùng ngày đã cập đảo.

– Tìm kiếm 06 thuyền viên tàu vận tải VAN DON ACE/19 TV, bị hỏng máy, chìm (tiếp theo Báo cáo số: 120/BC-VP ngày 02/3): Trong ngày, tại hiện trường tàu Trường Sa 16 chỉ huy hiện trường (tàu Trường Sa 16; 80 tàu cá), tổ chức tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả. Tàu SAR 413 chạy vào Côn Đảo làm công tác hậu cần sau đó ra hiện trường tiếp tục công tác tìm kiếm.

3. Đánh giá chung:

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ phương tiện gặp sự cố trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Tỵ