Báo cáo ngày 05/7/2022 (Tính đến 17h30 ngày 05/7/2022)

Cập nhật lần cuối: 29 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 330 /BC-VP Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 05/7/2022

(Tính đến 17h30 ngày 05/7/2022)

1. Hỏa hoạn, cháy rừng

1.1. Hỏa hoạn: 09h45 ngày 05/7, tại phường Ba Đình, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xảy ra cháy Công ty thiết bị điện Hà Dương, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Ban CHQS TP.Thanh Hóa điều 17 CBCS và Dân quân phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 10h05 cùng ngày.

1.2. Cháy rừng: 10h30 ngày 05/7, tại xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình xảy ra cháy 03 ha rừng keo, nguyên nhân đang điều tra. Ban CHQS huyện Lệ Thủy điều 35 CBCS và Dân quân phối hợp lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 11h45 cùng ngày.

2. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 18h00 ngày 04/07, tàu cá BĐ 98559TS có 01 ngư dân bị tai nạn lao động (cách Đông Đông Nam Đà Nẵng khoảng 190 hải lý). Lúc 18h50 cùng ngày, tàu Sar 412 xuất phát từ Đà Nẵng đi tiếp nhận và chuyển bệnh nhân về đến Đà Nẵng lúc 12h30 ngày 05/7.

– 04h43 ngày 05/07, tàu cá QNg 94713TS có 01 ngư dân bị tai nạn lao động (cách Đông Bắc Đà Nẵng khoảng 65 hải lý). 04h50 tàu Sar 274 xuất phát từ Đà nẵng đi tiếp nhận và chuyển bệnh nhân về đến Đà Nẵng lúc 10h45 cùng ngày.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, dập tắt vụ cháy rừng, hỗ trợ ngư dân bị nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Doãn Thái Đức