Báo cáo ngày 06/9/2022 (Tính đến 17h30 ngày 06/9/2022)

Cập nhật lần cuối: 28 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 433 /BC-VP Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 06/9/2022

(Tính đến 17h30 ngày 06/9/2022)

1. Hỏa hoạn

– 00h05 ngày 06/9, tại phường Thuận Thành, tp.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên xảy ra cháy 1.000m2 xưởng gỗ, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 12 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 02h00 cùng ngày.

– 08h52 ngày 06/9, tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, tp.Hà Nội xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Ban CHQS quận Thanh Xuân điều 09 Bộ đội và Dân quân phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 09h02 cùng ngày.

2. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng dập tắt các vụ hỏa hoạn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ