Báo cáo ngày 07/8/2021 (Tính đến 17h30 ngày 07/8/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 347 /BC-VP Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 07/8/2021

(Tính đến 17h30 ngày 07/8/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 07/8)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 202.430.584; tử vong 4.290.728.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 197.175; điều trị khỏi 62.332; tử vong 3.016; đang điều trị 131.827.

2. Cháy rừng

– 08h00 ngày 06/8, tại xã Hương Sơn, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra cháy 04ha rừng tự nhiên, nguyên nhân do người dân đốt rẫy gây cháy lan. Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế điều 20 CBCS tham gia cùng lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 14h00 cùng ngày.

– 08h40 ngày 06/8, tại xã Tân Hương, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra cháy 03ha rừng tràm, nguyên nhân do người dân đốt rẫy gây cháy lan. Địa phương huy động 30 Bộ đội, 40 Dân quân, dập tắt đám cháy lúc 11h00 cùng ngày.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ cháy rừng và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu