Báo cáo ngày 08/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 08/01/2022)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 15 /BC-VP Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 08/01/2022

(Tính đến 17h30 ngày 08/01/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 08/01)

– Tình hình dịch trên thế giới: 224 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 303.867.612; tử vong 5.497.567; điều trị khỏi 258.339.700;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.859.841; điều trị khỏi 1.479.048; tử vong 33.877; đang điều trị 346.916.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn.

2.1. Thủy nội địa: 13h30 ngày 08/01, tại bản Phé, xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra lật đò trên sông Mã làm 03 người mất tích. Ban CHQS huyện Quan Hóa điều 12 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

2.2. Trên biển: 02h00 ngày 07/01, cách Tây Nam đảo Nhơn Châu/Bình Định khoảng 200m, Nguyễn Tấn Thanh, SN 1979, thuyền trưởng tàu cá BĐ 10845 TS rơi xuống biển mất tích. Biên phòng tỉnh Bình Định phối hợp với chủ tàu thông báo, huy động các phương tiện hoạt động gần tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm người mất tích và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong