Báo cáo ngày 08/10/2022 (Tính đến 17h30 ngày 08/10/2022)

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-VP Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 08/10/2022

(Tính đến 17h30 ngày 08/10/2022)

1. Thiên tai

Trong ngày, Biên phòng tỉnh Nghệ An điều 135 CBCS; BTL QK4 điều 305 CBCS và Dân quân (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An:150, Ban CHQS huyện Kỳ Sơn: 20, Đoàn KTQP 4: 45, Dân quân: 90) và 20 ô tô các loại kết hợp dụng cụ cầm tay giúp dân khắc phục hậu quả tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

2. Hỏa hoạn

00h40 ngày 08/10, tại số 42 đường Kim Đồng, phường Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, xảy ra cháy ki ốt, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang được điều tra. Ban CHQS TP.Vinh điều 07 CBCS và Dân quân chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy 01h00 cùng ngày.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai và dập tắt vụ hỏa hoạn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ