Báo cáo ngày 08/12/2015 (Tính đến 16h30 ngày 08/12/2015)

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 430/BC-VP

Hà Nội, ngày 08 tháng 12  năm 2015

BÁO CÁO

Tình hình ngày 08/12/2015

(Tính đến 16h30 ngày 08/12/2015)

1. Nổ:

09h45 ngày 07/12, tại thôn Tân Lập 1, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ nổ đạn, làm chết 02 người. Nguyên nhân: Do 02 nạn nhân nhặt được đạn pháo 105 mm tồn đọng từ lâu đem về cưa cắt làm đạn phát nổ. Các cơ quan chức năng đã phối hợp với gia đình điều tra và giải quyết hậu quả.

2. Tai nạn và tìm kiếm cứu nạn trên biển

2.1. Vụ tàu cá TH 91567 TS/09 LĐ (tiếp theo báo cáo số 1111/BC-CHCN ngày 07/12/2015): Ngày 08/12/2015, có 09 phương tiện tham gia tìm kiếm gồm: 01 tàu SAR 411 (Chỉ huy hiện trường), 02 tàu Biên phòng Thanh Hóa, 02 tàu CSB 8003 và CSB 9004, 04 tàu cá Thanh Hóa (riêng máy bay do điều kiện thời tiết không cho phép, nên không sử dụng bay tìm kiếm cứu nạn).

Kết quả: Đến 16h30 ngày 08/12, các lực lượng tìm kiếm 04 thuyền viên mất tích vẫn chưa có kết quả. Dự kiến ngày 09/12 công tác tìm kiếm vẫn được tiếp tục.

2.2. 02h00 ngày 07/12, tại 09021 N-106059 E (cách Tây Nam Vũng Tàu khoảng 55 hải lý) tàu cá BĐ 95061 TS/09 LĐ bị sóng đánh chìm, số người trên đã được tàu cá BV 98444 TS cứu vớt an toàn.

2.3. 09h30 ngày 07/12, tàu cá BV 98074 TS neo đậu tại bến địa phương, trong lúc sửa chữa bị phát nổ, hậu quả: 04 người bị thương. Nguyên nhân các cơ quan chức năng đang phối hợp với gia đình chủ tàu điều tra và giải quyết hậu quả.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Phó TTCP Hoàng Trung Hải CT UB (để b/c);

– Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCT TT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; NT10.     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Trương Đức Nghĩa