Báo cáo ngày 08/7/2021 (Tính đến 17h30 ngày 08/7/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 304/BC-VP Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 08/7/2021

(Tính đến 17h30 ngày 08/7/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 08/7)

– Tình hình dịch trên thế giới: 220 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 185.858.870; số người tử vong 4.017.939; số người hồi phục 170.104.431.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 23.470; điều trị khỏi 8.557; tử vong 105; đang điều trị 15.078, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 245.629.

2. Thiên tai: 15h00 ngày 07/7, trên địa bàn xã Hậu Mỹ Bắc, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang xảy ra lốc xoáy làm tốc mái 07 nhà dân. Địa phương huy động 20 Dân quân giúp dân khắc phục hậu quả.

3. Cháy rừng: 18h50 ngày 07/7, tại Thôn 6, xã Sông Khoai, TX. Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh xảy ra cháy 01ha rừng tạp, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 105 người (Bộ đội 45, Dân quân 15, lực lượng khác 45), dập tắt đám cháy lúc 23h00 cùng ngày.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, sẵn sàng lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt cháy rừng và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Doãn Thái Đức