Báo cáo ngày 10/3/2017 (Tính đến 17h00 ngày 10/3/2017)

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA TKCN


VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:123 /BC-VP

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình ngày 10/3/2017

(Tính đến 17h00 ngày 10/3/2017)


1. Thiên tai

Ngày 08/3, tại xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh lai Châu, xảy ra lốc xoáy làm tốc mái 49 nhà dân, 04 phòng học bán trú. Biên phòng Lai Châu điều 15 CBCS phối hợp với các lực lượng tại chỗ tổ chức giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

2. Hỏa hoạn

22h30 ngày 09/3, tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 24 người (Quân đội 05, Dân quân 05, lực lượng khác 14) và 02 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 23h30 cùng ngày.

3. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

19h00 ngày 09/3 tại 07055’N-109057’E (cách Nam cửa biển La Gi/Bình Thuận khoảng 80 hải lý), tàu BTh 96989 TS/06 LĐ có 01 người rơi xuống biển mất tích (Chế Văn Nhân, SN 1978). Biên phòng Bình Thuận phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo và huy động các tàu cùng Tổ đội và các tàu hoạt động gần khu vực tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

3. Đánh giá chung

Trong ngày, các cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Văn phòng UBQG Tìm kiếm Cứu nạn, tích cực, chủ động huy động lực lượng, phương tiện tham gia xử lý các sự cố và tìm kiếm cứu nạn: Biên phòng Lai Châu, Bình Thuận tích cực huy động lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả tố lốc và tìm kiếm 01 ngư dân rơi xuống biển mất tích.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./. 

   

 Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Đ/c Phó TTMT Phạm Ngọc Minh, PCTTTUB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; D09.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trương Đức Nghĩa