Báo cáo ngày 12/7/2021 (Tính đến 17h30 ngày 12/7/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 310/BC-VP Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 12/7/2021

(Tính đến 17h30 ngày 12/7/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 12/7)

– Tình hình dịch trên thế giới: 220 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 187.648.217; số người tử vong 4.049.374; số người hồi phục 171.605.285.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 31.590; điều trị khỏi 9.275; tử vong 123; đang điều trị 22.192.

2. Hỏa hoạn

– 10h27 ngày 11/7, tại đường Phan Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, 03 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 10h50 cùng ngày.

– 15h30 ngày 11/7, tại thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP.Hải Phòng xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, 03 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 17h35 cùng ngày.

– 18h56 ngày 11/7, tại Thôn 10, xã Nam Chính, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Định xảy ra cháy 20m2 kho chứa rơm của dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, 02 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 20h50 cùng ngày.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong