Báo cáo ngày 14/10/2016 (Tính đến 18h00 ngày 14/10/2016)

Cập nhật lần cuối: 14 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 559 /BC-VP

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2016