Báo cáo ngày 16/02/2020 (Tính đến 17h00 ngày 16/02/2020)  

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 82 /BC-VP Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình ngày 16/02/2020

(Tính đến 17h00 ngày 16/02/2020)

 

  1. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– Về vụ tàu cá QB 92537 TS/06 LĐ bị vỡ hộ số, thả trôi lúc 17h30 ngày 14/02 (tiếp theo báo cáo số 81/BC-VP ngày 15/02): Hiện tại tàu vẫn đang thả trôi, các cơ quan chức năng địa phương tiếp tục huy động các phương tiện của địa phương hỗ trợ cứu nạn.

– 17h00 ngày 15/02, tại 18040’N-106050’E (cách Đông Đông Nam Lạch Quèn/Nghệ An khoảng 65 hải lý), tàu cá NA 95052 TS, có 01 ngư dân bị sào đập vào đầu thương nặng. Lúc 04h20 ngày 16/02, tàu cá NA 95052 TS đã đưa thuyền viên bị nạn về bờ chuyển vào bệnh viện điều trị.

– 09h00 ngày 14/02, tại 13004’N-109028’E (cách Đông mũi Đá Diễn, Tuy Hòa/Khánh Hòa khoảng 08 hải lý), tàu cá PY 96334 TS/05 LĐ bị va vào đá ngầm, chìm. 05 ngư dân trên tàu bị nạn được tàu cá PY 96178 TS hoạt động gần khu vực cứu vớt an toàn.

– 16h00 ngày 14/02, tại khu vực biển cách cửa biển Tam Quan/Bình Định khoảng 01 hải lý, tàu cá BĐ 98426 TS có 01 ngư dân bị đột quỵ, tính mạng bị đe dọa. Biên phòng Bình Định điều 01 ca nô/05 CBCS ra hỗ trợ sơ cứu và đưa vào bờ cấp cứu tại BVĐK Bồng Sơn, Hoài Nhơn/Bình Định lúc 17h30 cùng ngày.

  1. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo. Chủ động huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ cứu nạn các ngư dân tàu cá PY 96334 TS, BĐ 98426 TS bị tai nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. D09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trần Văn Sơn