Báo cáo ngày 16/10/2021 (Tính đến 17h30 ngày 16/10/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 452 /BC-VP Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 16/10/2021

(Tính đến 17h30 ngày 16/10/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 16/10)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 240.862.320; tử vong 4.905.245, điều trị khỏi 218.122.627;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 857.639; điều trị khỏi 788.923; tử vong 21.043; đang điều trị 47.673.

2. Hỏa hoạn

17h55 ngày 15/10, tại xã Long Hưng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, xảy ra cháy 30m2 phòng làm việc của Trạm y tế xã, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 12 Dân quân và 04 bình chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 18h15 cùng ngày.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Tỵ