Báo cáo ngày 17/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 17/9/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 405 /BC-VP Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 17/9/2021

(Tính đến 17h30 ngày 17/9/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 16/9)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 227.851.360; tử vong 4.684.357, điều trị khỏi 204.517.646.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 656.129; điều trị khỏi 423.551; tử vong 16.425; đang điều trị 216.153.

2. Tình hình thiên tai, tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

Theo báo cáo của các địa phương, đơn vị, ngày 17/9/2021 trên địa bàn các địa phương không có vụ việc xảy ra .

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu